سیم مغناطیسی

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
610230

610230

CnC Tech

MW-28C SL 30AWG 1KG MAX/V 1700

در انبار: ۱٬۰۸۶

$101.23000

610232

610232

CnC Tech

MW-28C SL 32AWG 1KG MAX/V 1400

در انبار: ۱٬۵۴۰

$97.37000

600226

600226

CnC Tech

MW35-C HY 26AWG 1KG MAX/V 3300

در انبار: ۱٬۰۵۲

$104.52000

600228

600228

CnC Tech

MW35-C HY 28AWG 1KG MAX/V 3200

در انبار: ۱٬۰۴۴

$105.32000

610226

610226

CnC Tech

MW-28C SL 26AWG 1KG MAX/V 1700

در انبار: ۱٬۰۶۲

$103.52000

600220

600220

CnC Tech

MW35-C HY 20AWG 1KG MAX/V 3800

در انبار: ۹۹۷

$110.25000

600218

600218

CnC Tech

MW35-C HY 18AWG 1KG MAX/V 3900

در انبار: ۱٬۵۶۹

$89.18000

610234

610234

CnC Tech

MW-28C SL 34AWG 1KG MAX/V 1300

در انبار: ۱٬۵۲۶

$98.28000

610224

610224

CnC Tech

MW-28C SL 24AWG 1KG MAX/V 1900

در انبار: ۱٬۰۰۷

$109.14000

610214

610214

CnC Tech

MW-28C SL 14AWG 1KG MAX/V 2600

در انبار: ۱٬۶۲۷

$86.02000

610228

610228

CnC Tech

MW-28C SL 28AWG 1KG MAX/V 1700

در انبار: ۱٬۰۵۲

$104.52000

600234

600234

CnC Tech

MW35-C HY 34AWG 1KG MAX/V 2500

در انبار: ۱٬۰۹۸

$100.10000

600224

600224

CnC Tech

MW35-C HY 24AWG 1KG MAX/V 3500

در انبار: ۱٬۰۰۷

$109.14000

600230

600230

CnC Tech

MW35-C HY 30AWG 1KG MAX/V 3000

در انبار: ۱٬۰۸۶

$101.23000

600232

600232

CnC Tech

MW35-C HY 32AWG 1KG MAX/V 2600

در انبار: ۱٬۵۲۶

$98.28000

610218

610218

CnC Tech

MW-28C SL 18AWG 1KG MAX/V 2200

در انبار: ۱٬۶۰۲

$87.36000

600222

600222

CnC Tech

MW35-C HY 22AWG 1KG MAX/V 3600

در انبار: ۱٬۰۲۸

$107.00000

600214

600214

CnC Tech

MW35-C HY 14AWG 1KG MAX/V 4500

در انبار: ۱٬۶۰۲

$87.36000

610216

610216

CnC Tech

MW-28C SL 16AWG 1KG MAX/V 2300

در انبار: ۱٬۶۷۳

$83.66000

600216

600216

CnC Tech

MW35-C HY 16AWG 1KG MAX/V 4000

در انبار: ۱٬۶۳۸

$85.44000

Top